vrijdag 8 april 2016

De Buidelmees in Gelderland: influx in 2014 en nestbouw in 2014 en 2015

In het voorjaar van 2014 vond een kleine influx plaats van de Buidelmees Remiz pendulinus in Gelderland. Of hieruit later in het seizoen nog territoria zouden voortvloeien bleef een vraag die in juni werd beantwoord: in de zuidelijke strang van de Oude Rijn bij Aerdt werd een nestbouwende man gevonden. Zeer waarschijnlijk waren alle vrouwtjes echter verder getrokken, de man liet uiteindelijk het nest onafgebouwd achter. Ook in 2015 waren territoriale exemplaren aanwezig en werd er een nest gevonden in Gelderland. Een verslag.

Buidelmees, adult ♀, Rietveld Elburg, 26 januari 2014 (©Alex Bos)

Historie
De vroegst bekende waarneming voor de provincie Gelderland betrof tot 2013 een ringvangst aan de rand van Elburg op 8 juli 1981. Met het verschijnen van een artikel door Ruud Vlek werd dit een aantal eeuwen vervroegd, en wel naar de 17e eeuw: in 1666 beschrijft Balthasar de Monconys een Buidelmeesnest, afkomstig uit Zuilichem in de collectie van Constantijn Huygens jr. te Den Haag. Volgens Vlek dateert 'Het broedvoorkomen in de Bommelerwaard... vermoedelijk uit het begin van de jaren 1660, mogelijk uit het voorjaar van 1663' [Vlek 2013]. Op 14 mei 2008 kon men een ring aflezen van een vogel die deze om kreeg in Spanje.

Influx Gelderland voorjaar 2014
In de namiddag van 22 januari 2014 ontdekten Rutger en Chris Spijkerboer in het Rietland bij Elburg een man en vrouw Buidelmees en wisten deze met foto's goed te documenteren. Het paartje bleef tot 28 januari aanwezig, waarbij soms enig geduld om ze te zien nodig was: soms lieten ze zich alleen horen. Dit betrof het eerste wintergeval voor de provincie Gelderland. Op 14 februari 1998 werd aan het Veluwemeer bij de monding van de Hierdense Beek  een roepende Buidelmees gemeld. Nadere informatie ontbreekt hier nog over.

Buidelmees, adult ♂ (links) en ♀, Rietveld Elburg, 26 januari 2014 (©Alex Bos)

Zowel in de ochtend (11:07u), als in de avond (18:05u) van 20 maart 2014 werden in de Wageningse Bovenpolder bij Wageningen Buidelmezen overvliegend waargenomen. In de ochtend passeerden twee vogels laag naar het noordoosten, het avondgeval betrof een solitair, eveneens in noordoostelijke richting overtrekkend. Dit lijkt twee afzonderlijke gevallen te suggereren, maar zou ook een ter plaatse zwervend ex kunnen zijn. Deze datum past in de aankomsttijd van terugkerende broedvogels, hoewel een paar dagen aan de vroege kant. Statistieken in waarneming.nl over 1981-2014 laten een aankomst vanaf ongeveer 24 maart zien (waarneming.nl, bekeken 5 juli 2014).

Op 24 maart werd 's ochtends bij het Berghoofdseveer een Buidelmees gezien en sporadisch gehoord. Aan het eind van de dag, om vijf uur, werden een adulte man en vrouw in een kleine poel met oud riet langs de Leuvensedijk bij de ingang van de Jezuïetenwaai gevonden. Deze locaties liggen hemelsbreed 1134m van elkaar en zouden dezelfde vogels kunnen betreffen. De volgende dag, 25 maart, dook tot verrassing van drie waarnemers een Buidelmees op bij de Alterravijver aan de Droevendaalsesteeg in Wageningen. Later die middag werd deze niet meer aangetroffen. Alleen gehoord werd een vogel op 26 maart om 12:24 bij het Berghoofdseveer in de Rijnstrangen en twee uur later, om 14:34 ging een man op de foto in de Jezuïetenwaai. Ook op 27 maart was een man daar present. Vanaf drie nieuwe locaties kwamen 29 maart waarnemingen van telkens één exemplaar: bij de Rijkerswoerdse Plassen ten zuiden van Arnhem en in het Erfkamerlingschap bij Lobith werd alleen een vogel gehoord en in een poeltje met lisdoddes aan de westkant van de Rosandse Polder liet er een zich zien en horen. Bij de kleine poel langs de Leuvensedijk was het 31 maart raak met een groep van naar later bleek zes adulte vogels: drie man en drie vrouw. In ieder geval één vrouw droeg links een aluminium ring. De vogels pendelden tussen de poel en de grotere rietvelden langs het water (afstand hemelsbreed min. 314m). De volgende dag waren een man en vrouw nog aanwezig. 

Buidelmezen, Jezuïetenwaai, Duiven, 31 maart 2014 (©Rob Zweers)

In een rietveld aan de rand van het Wiekense Gat bij Netterden, Oude IJsselstreek werd een adult zomerkleed man, met links een aluminium ring, gefotografeerd, die later op de avond iets noordelijker, aan de zuidkant van het Netterdensche Broek werd teruggevonden. In de Potjesweide bij Hoog-Keppel, Bronkhorst werd 2 april een roepend exemplaar aangetroffen en vanuit de Jezuïetenwaai werd één roepende doorgegeven. Wederom in de Jezuïetenwaai fotografeerde men 4 april een adult man en vrouw en de volgende dag trof iemand een zingende man aan in het Erfkamerlingschap. Op 22 april werd er hier weer een roepend gehoord. In de Oude Rijnstrang ter hoogte van het Berghoofdseveer riep er een op 18 april, de laatste waarneming in april.

Nestbouw Rijnstrangen, Aerdt
In de zuidelijke strang van de Oude Rijn bij Aerdt trof Romke Aukema op 24 mei een roepende Buidelmees aan. Toen hij op 31 mei hier weer een vogel meldde, een adulte man, besloten de volgende dag Andele Boorsma en Remco Wester op onderzoek uit te gaan. Direct bij aankomst liet de vogel zich al horen en was ook in de tijd er na regelmatig vocaal actief. Vanaf de dijk werd toen post gevat, waarna al spoedig een nest in aanbouw werd gevonden. Deze hing in een wilg aan de rand van een populierenbosje langs de strang. Besloten werd eenmalig kort het populierenbos te doorlopen, om te kijken of er meer nesten aanwezig waren, en hoe de bereikbaarheid was in verband met eventuele toekomstige verstoring. 

Buidelmeesnest, goed verborgen, Oude Rijnstrang, Aerdt, 1 juni 2014 (©Remco Wester)

Er werden niet direct andere nesten aangetroffen. Het bos was door de aanwezigheid van een kreek echter zeer moeizaam te betreden. Het nest zelf was wel goed te bereiken aangezien de boom waar deze in hing op een zandrug stond. De toegang er toe werd later met takken aan het oog onttrokken. Het nest was half in aanbouw, er kon nog dwars doorheen worden gekeken. In de observaties er na bleek het mannetje wel druk doende deze verder af te bouwen. Dit gebeurde niet met regelmaat en vaak was de man langere tijd afwezig en werd dan alleen roepend gehoord. In overleg met Romke werden binnenkomende waarnemingen bij waarneming.nl voortaan onder een automatische embargo geplaatst. Op 2, 6 en 7 juni bezochten een aantal vogelaars ook de locatie, waarbij ze de Buidelmees ook fotografeerden. Na 7 juni hielden de waarnemingen 'ineens' op. Bij een controle op 11 juni leek het nest iets verder dicht gebouwd, maar de slurf ontbrak nog steeds. Van het mannetje geen spoor. Dit 'spontane' gedrag van verdwijnen, en het nest half afgebouwd achterlaten, is bekend van mannetjes die geen vrouwtje kunnen vinden. Juist het afmaken, het aanbouwen van de ingang, gebeurd pas wanneer een vrouwtje is verleid om te blijven (bron: Sovon: soortinformatie). In het najaar van 2014 werden geen opvallend hogere aantallen gemeld. Alleen bij Netterden verbleef 30 september een groepje van vier, misschien wel dezelfde vier zaten 2 oktober bij Schuytgraaf, Arnhem. Twee late foerageerden op 22 oktober bij Elburg.

Buidelmeesnest in aanbouw, Rijnstrang, Aerdt, 1 juni 2014 (©Andele Boorsma)

Ook in 2015 territoria
In 2015 leverden de rietvelden bij Elburg wederom de eerste waarnemingen voor het jaar op. Een paartje pleisterde daar toen van 17 tot en met 20 maart, waarna nog eenmaal solitairen in april en mei werden gemeld. In de Rijnstrangen kwamen in april, mei en juni vanaf een paar locaties weer meldingen, waaronder van territoriale exemplaren. Een nest werd deze keer echter niet gevonden. Wel werd bij toeval er een nabij Brakel gevonden, over verdere broedresultaten op deze locatie zijn geen resultaten bekend. 

Buidelmeesnest, Brakel, 27 mei 2015 (©Andele Boorsma)

De laatste bekende territoria in de Gelderse Poort, waarbij ook nestbouw werd vastgesteld, dateren uit 2007 en 2008 (Erfkamerlingschap, Lobith) en 2009 (Groenlanden)

Dankwoord
Graag dank ik de fotografen van de foto's die in dit artikel zijn gebruikt voor hun toestemming hiertoe. Dankzij gegevens uit waarneming.nl en persoonlijke informatie van waarnemers kon een reconstructie worden gemaakt.Referenties
Bekhuis, J., Nienhuis, J., Wymenga, E., Beemster, N. & van Beusekom, R. 1993. Opmars van de Buidelmees Remiz pendulinus in Nederland in de periode 1988-1992. Limosa 66: 97-106
Boele, A, Hustings,F., van Bruggen,J. van Dijk, A., Vergeer, J-W, & Plate, C. 2014. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011. Limosa 87: 1-19
Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C.L. 2014. Broedvogels in Nederland in 2012. Sovon-rapport 2014/13. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
Boele, A., van Bruggen, J., Hustings, F., Koffijberg, K., Vergeer, J.W. & van der Meij, T. 2016. Broedvogels in Nederland in 2014. Sovon-rapport 2016/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
van den Hoek, B. 2012. Broedvogels van het Rietveld Elburg 2011. Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe i.o.v. Staatsbosbeheer, regio oost. Harderwijk
Majoor,F., de Boer, V. & van Diermen, J. 2008. Broedvogels in de Gelderse Poort in 2007. trends vanaf 1990 en recente ontwikkeling 2002-2007. SOVON-inventarisatierapport 2008/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
Majoor, F. & van Diermen, J. 2012. Broedvogels in de Gelderse Poort 2010 en 2011. Mourik 38(3): 86-97
Vlek, R. 2013. Een 17e-eeuwse broedgeval van Buidelmees in de Bommelerwaard. Limosa 86: 20-24
Wieland, A.P. 1999. Wintergevallen van Buidelmees in Nederland. Dutch Birding 21(1): 37-39

Webreferenties
Birdlife International - factsheet Buidelmees
Sovon: 
Waarneming.nl - Gelderland - Buidelmees

WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Heeft u nog een Buidelmees in Gelderland ergens in een notitieboekje staan, of heeft u weet van mogelijk nog onbekende waarneming(en)?
Alle informatie, (zeker!) beeldmateriaal of documentatie over deze soort is zeer welkom! Deze kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.____________________________________

Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland https://avifaunavangelderland.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten